ไฟแนนซ์

เอกสารการจัดไฟแนนซ์

                                      ผู้เช่าซื้อ ( บุคคล ) , ผู้ค้ำประกัน

1.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                        3 ชุด

2.  สำเนาบัตรประชาชน                                                                      3 ชุด

3.  สมุดบัญชีธนาคาร หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน                   1 ชุด

4.  สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด 2 - 3 ใบ            1 ชุด

5.  ใบประกอบวิชาชีพ ( ถ้ามี )                                                             1 ชุด

6.  สัญญารับงาน 2 - 3 งานล่าสุด ( ถ้ามี )                                           1 ชุด

7.  สัญญาเช่า ( ถ้ามี )                                                                         1 ชุด

8.  แผนที่ที่ทำงาน                                                                              1 ชุด

9.  แผนที่บ้าน                                                                                     1 ชุด

                                       ผู้เช่าซื้อ ( กรณีนิติบุคคล )

1.  หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ( อายุไม่เกิน 6 เดือน )     3 ชุด

2.  สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                              3 ชุด

3.  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                            3 ชุด

4.  สมุดบัญชีธนาคาร หรือ Statement บริษัทย้อนหลัง 6 เดือน        1 ชุด

5.  บริคณท์สนธิ , รายชื่อผู้ถือหุ้น                                                        1 ชุด

6.  ภพ. 20                                                                                           1 ชุด

7.  ตราประทับ                                                                                     1 ชุด

8.  แผนที่บริษัท                                                                                  1 ชุด

9.  แผนที่บ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                                           1 ชุด
 

 

 

เอกสารสำหรับขอสินเชื่อรถยนต์

ผู้เช่าซื้อ ( บุคคล ) , ผู้ค้ำประกัน

1.  สำเนาทะเบียนบ้าน  3 ชุด

2.  สำเนาบัตรประชาชน  3 ชุด

3.  สมุดบัญชีธนาคาร หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด

4.  สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด 2 - 3 ใบ  1 ชุด

5.  ใบประกอบวิชาชีพ ( ถ้ามี )  1 ชุด

6.  สัญญารับงาน 2 - 3 งานล่าสุด ( ถ้ามี )  1 ชุด

7.  สัญญาเช่า ( ถ้ามี )  1 ชุด

8.  แผนที่ที่ทำงาน  1 ชุด

9.  แผนที่บ้าน 1 ชุด

 

ผู้เช่าซื้อ ( กรณีนิติบุคคล )

1.  หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ( อายุไม่เกิน 6 เดือน )  3 ชุด

2.  สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  3 ชุด

3.  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  3 ชุด

4.  สมุดบัญชีธนาคาร หรือ Statement บริษัทย้อนหลัง 6 เดือน  1 ชุด

5.  บริคณท์สนธิ , รายชื่อผู้ถือหุ้น  1 ชุด

6.  ภพ. 20    1 ชุด

7.  ตราประทับ  1 ชุด

8.  แผนที่บริษัท   1 ชุด

9.  แผนที่บ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  1 ชุด